:: Jak podzielić majątek małżonków?

Jeżeli małżonkowie nie zawarli małżeńskiej umowy majątkowej, z chwilą zawarcia małżeństwa obowiązuje ich ustawowa wspólność majątkowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania tego ustroju przez jednego lub oboje małżonków, w szczególności:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków

Przedmioty nieobjęte wspólnością majątkową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Ustawowa wspólność majątkowa ustaje z chwilą:

  • ustania małżeństwa w skutek rozwodu lub śmierci jednego z małżonków
  • orzeczenia separacji
  • wprowadzenia ustroju umownego, zakładającego pełną rozdzielność majątkową
  • przymusowego wprowadzenia rozdzielności majątkowej

Powstaje wówczas zagadnienie podziału majątku wspólnego. Najczęściej oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, jednak z ważnych powodów każde z małżonków, albo pod pewnymi warunkami jego spadkobiercy, mogą żądać sądowego ustalenia wielkości udziałów w majątku wspólnym stosownie do stopnia przyczynienia się do jego powstania.

Poza tym każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów oraz o tym, jakie nakłady, wydatki i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego podlegają zwrotowi.

:: Akty prawne


  • Wyszukiwarka porad prawnych

:: Kontakt
Jeżeli masz inne dodatkowe pytania skontaktuj się z adwokatem - tel. 609 409 864,


Adwokat - Warszawa
:: Ciekawe strony
Prawo karne

Prawo spadkowe

Separacja czy rozwód?

Alimenty - poradnik prawny